Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

RODO

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Poniżej informujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych, jakie może mieć miejsce od dnia 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Kujawsko-Pomorskiem Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 


Czym są dane osobowe
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Podstawa i cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach załatwiania spraw w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wystąpią, co do zasady cztery z nich:
Niezbędność przetwarzania do celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora; Niezbędność przetwarzania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/i stroną; Pani/a dobrowolna zgoda.

Pani/a dane w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/a dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej – do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów. 

Administrator danych
Administratorem Pani/a danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082  Bydgoszcz, a także podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów Pani/a dane będą przekazywane. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – adres e-mail: iod.winb@bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Przekazywanie danych
Pani/a dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publiczne w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych. Pani/a dane mogą w rzadkich przypadkach być przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie. 

Pani/a uprawnienia
Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych może ja Pan/i w każdej chwili wycofać.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-08 14:51przez:
Opublikowano:2020-11-08 00:00przez: Rafał Lempke
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Odwiedziny:2659

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.